Vinst i tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå

Illustration 1
Nordmark & Nordmark och C.F. Møller Architects vinner tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå.
Nordmark och Nordmark arkitekter vinner tävlingen om ett nytt resecentrum i Skellefteå i samarbete med C.F. Møller Architects. Tävlingen omfattar en ny stationsbyggnad, bussterminal och nya publika platser. Sveriges största stad utan tågstation får tillbaka järnvägen genom en ny mötesplats som sammanlänkar Skellefteå. Stadens nya resecentrum blir en viktig symbol för utvecklingen av norra Sverige.

Skellefteås nya resecentrum omfattar en ny stationsbyggnad som kopplar ihop den nya tågstationen med en ny busstation, mobilitetshus och ett antal nya publika platser. Byggnaden har ögonkontakt med staden och bjuder in till en grönskande och logisk resandemiljö. Torg och parker hämtar inspiration från det västerbottniska naturlandskapet. Likt en skir tallskog på tunga klippor står byggnadens lätta träkonstruktion på en solid sockel av sten. Sockeln formar trappor och terrasser som binder samman inne- och utemiljöer. Taket följer platsens topografiska riktning men reser sig och bildar tydliga och välkomnande entréer. En stor taklanternin lyser som en lykta och syns på håll från en lång och obruten siktlinje i staden. Framför byggnaden lämnar bilvägen plats för gående, cyklister, cafégäster och bytande resenärer. Den historiska stationsparken har omvandlats till ett naturinspirerat stationslandskap med stadsliv och ekosystemtjänster i fokus.

 

 

"Skellefteå resecentrum blir första mötet med staden för många besökare utifrån. Den lokala förankringen är därför extra viktig. Med inspiration från regionens kultur, det Västerbottniska landskapet och stadens karaktär förstärks känslan av var vi befinner oss i världen" säger Josefina Nordmark, arkitekt och vd på Nordmark & Nordmark arkitekter.

Inspirerat av kultur och natur
Stationsområdet länkar ihop staden genom identitetsbärande träkonstruktioner, gröna samband och strategiskt placerade verksamheter. Arkitekturen relaterar till det historiska hantverkskunnandet och den moderna träbyggnadstekniken som format dagens Skellefteå. Taklandskapets horisontella karaktär samspelar med det befintliga höghuset Saras vertikalitet. Siktlinjer bibehålls och sammanför staden norr och söder om järnvägen. Mobilitetshuset i öst samt nya bostads- och kontorsvolymer i väst bidrar till att rumsligt definiera och rama in Skellefteås nya mötesplats.

Integrerad helhet
Resecentrumbyggnaden är utformad med två huvudentréer; en från det nya torget i öst och en från Stationsgatan och den nya bussterminalen. Stationshallen länkar samman dessa platser och erbjuder generösa väntytor med service och kommersiellt utbud. Genom att samla väntytor kring kommersiella verksamheter skapas sociala synergieffekter och trygghet.

Landskap och byggnad bildar en integrerad helhet inspirerad av det västerbottniska landskapet. Olika karaktärer som tallheden, fjällbjörkskogen, myrmarken och fjällängen, präglar utformningen av torg och parkmiljöer med utgångspunkt i platsens topografi. Grönstrukturen bidrar med viktiga funktioner för biologisk mångfald, dagvattenhantering och lekvärden. Skellefteås nya resecentrum ska bidra till Skellefteås vision ”En hållbar plats för en bättre vardag”. En robust och ändamålsenlig byggnad med en enkel och tydlig disposition är grundläggande kvaliteter som håller över tid.