Kv Tamburen 1 1
Skogås, Huddinge

Kv Tamburen 1 & Burspråket 1

I Skogås, Huddinge kommun, intill Sjötorpsparken byggs ett nytt bostadsområde i den kuperade och lummiga omgivningen. Kv Tamburen 1 och Burspråket 1 innefattar två lamellhus i vardera kvarter och totalt 65 + 199 st hållbara och yteffektiva bostäder i varierande storlek från 1 Rok till 3 Rok. Husen byggs i prefabricerade volymelement med stomme och fasader i trä.

Lamellhusen i Kv Tamburen 1 byggs i suterräng med en varsam placering i sluttningen mellan de tillkommande radhusen längst Storvretsvägen och Sjötorpsparken. Husen består av 6 bostadsvåningar mot väst och 3 bostadsvåningar mot öst och inrymmer totalt 65 bostäder med en bostadsyta mellan 35-66 kvm per lägenhet. Majoriteten av bostäderna vetter mot sydväst med en praktfull utblick över Sjötorpsparken. Lamellhusen är noggrant anpassade till platsen och växer ödmjukt fram ur berget och harmoniserar med omkringliggande natur. Mellan husen skapas ett mindre torg som blir länken mellan bostadsområdet och Sjötorpsparken. Där erhålls omsorgsfullt utformade umgängesytor som möjliggör ett stort utbud av social interaktion bland det boende i området. 

Kv. Burspråket 1 innefattar 199 lägenheter med en majoritet av 1 Rok till 2 Rok med en bostadarea upp till 35 kvm. Dessa är placerade längs husens långsidor som vetter mot intilliggande gata med hänsyn till kvarterets bullerkrav. Mot söder erbjuds större lägenheter med en nära kontakt till omkringliggande natur. De två lamellhusen består av 7 bostadsvåningar och parkeringsgarage delvis under mark. Husen sträcker sig längs Österleden och den nya lokalgatan. Nära placering till Österleden, tillsammans med verksamhetslokal i markplan, stärker stadsmässigheten längs Österledens gaturum samtidigt som minimal åverkan på befintlig natur i söder erhålls. Mellan de två huskropparna längs bergsväggen i söder finns umgängesytor för social interaktion bland de boende och gemensamma uteplatserna. Entréerna mot gatan är indragna och nedsänkta för att husen ska göra så liten åverkan på omgivningen som möjligt. Det ger trivsamt upplyfta lägenheter från gatunivå samt generös rymd i entréerna.

Materialval och färgsättning tar hänsyn till den omkringliggande naturen. Fasader av stående slät träpanel som kläs med utanpåliggande läkt på väl valda delar för att stärka det vertikala uttrycket. Lamellhusen i Kv Tamburen 1 har en skogsgrön kulör. Fönster, räcken och plåtdetaljer får en mörkgrå kulör som på ett dovt sätt kontrasterar mot den skogsgröna fasaden. Sockelvåningen betonas med en tätare rytm av läkt som höjer detaljeringsgraden och gör gaturummet mer stadsmässigt, levande och intressant. Fasaderna i Kv Burspråket 1 bryter av med en ljus och varmgrå kulör. Fönster, räcken och plåtdetaljer kontrasterar den ljusa fasaden med sin mörkgrå kulör. Sockelvåningen betonas även här med en tätare rytm samt en mörkare träpanel. Färgsättningen ger flerbostadshusen ett lugnt och elegant uttryck där läktens skuggverkan blir det framträdande gestaltningselementet. 

De låglutande taken följer bergets sluttning och kläs med takpapp. Vända åt syd-/sydvästsluttning lämpar de sig väl för solcellsplaneler. 

  • PROGRAM Flerbostadshus
  • STATUS Pågående
  • BYGGHERRE Innovation Properties
  • ANTAL LÄGENHETER 65 st + 199 st
  • LJUS BTA 4 588 kvm + 10 713 kvm
  • BOA 3 290 kvm + 7 954 kvm